GRAN FINALE TSP IN ITALY

Novafeltria, Teatro Sociale ⤳ domenica 25 agosto 2019 ⤳ ore 21.00 ⤳ ingresso gratuito

Arie e scene d’opera in forma semiscenica

GRAN FINALE TSP IN ITALY

TSP IN ITALY - GIAPPONE direzione artistica  Mika Shigematsu

 

SOPRANI  Ayaka Katagi, Yoko Kusunaga, Ryoko Takei, Noriko Morimoto, Wakana Gong, Aya Koizumi

MEZZOSOPRANO  Sayuri Tanaka

TENORE Hirotaka Tomita

BASSO Kazuma Goto

PIANISTI  Ryoko Motohashi, Fumiyasu Kawase

 

DIREZIONE MUSICALE  Mika Shigematsu, Ubaldo Fabbri

TECNICA VOCALE E ARTE SCENICA  Mika Shigematsu

COACHING E FONETICA ITALIANA  Ubaldo Fabbri

MASTERCLASS  Glenn Morton

LINGUA ITALIANA  Ilaria Ciccioni

ASSISTENTE/TRADUTTRICE Noriko Ishii